Privacystatement

Eneco (N.V. Eneco Beheer en overige met haar in de Eneco-groep verbonden groepsmaatschappijen) vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Eneco houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is N.V. Eneco Beheer. Eneco heeft haar verwerkingen gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

Eneco verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van Eneco en de vennootschappen binnen haar groep, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
d) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
e) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
f) het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
g) accountantscontroles;
h) het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
i) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Marketing

Uw gegevens worden door Eneco ook in groepsverband gebruikt onder meer om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Eneco en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Eneco laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden. Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit aan Eneco melden via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Eneco App

Eneco biedt een deel van haar dienstverlening aan via de Eneco App. Via de Eneco App kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Eneco App valt ook onder dit privacystatement. Heeft u een slimme meter en gebruikt u de Eneco App, dan gebruiken we uw (meet)gegevens om uw inzicht te geven in uw energieverbruik.

Gedragscode Slimme Meters

In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens houdt Eneco zich aan de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters voor de omgang met slimme meters met betrekking tot privacy. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter.

Surf- en klikgedrag

Op de websites van Eneco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de websites te optimaliseren. Ook kan Eneco de gegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om voor u meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee kan Eneco haar dienstverlening verder verbeteren en aanpassen aan de wensen van klanten. Daarnaast combineren wij uw online surf-, zoek-, en klantgedrag om u online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen , afgestemd op uw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Gebruik van cookies, local storage en tracking pixels

Eneco maakt bij het online aanbieden van haar diensten gebruik van twee manieren om gegevens op te slaan in uw browser: cookies en local storage.

Cookies

De websites van Eneco maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is en/of is afgestemd op uw voorkeuren of interesses.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruik maken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van Mijn Eneco te onthouden.

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Hier vindt u een lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze websites raadpleegt en hun bijbehorende functionaliteiten.

Local storage

Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de ‘local storage’ van uw browser. Eneco gebruikt HTML5 Local Storage om gegevens op te slaan. Dit werkt ongeveer hetzelfde als cookies maar het is veiliger en er kunnen meer gegevens worden opgeslagen. Bij local storage bepaalt u zelf hoe lang de browser de gegevens bewaart. Dit hangt af van de instellingen van uw browser en/of hoe vaak u uw browser geschiedenis wist.

Tracking pixels

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt. Ook deze informatie kunnen we, in combinatie met andere informatie, gebruiken, om u online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op uw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren.

Links naar andere sites

Op de websites van Eneco zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Eneco draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Eneco neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Eneco een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan Eneco te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Eneco uw gegevens niet mag verwerken, kunt u Eneco verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Eneco laat u binnen vier weken weten in hoeverre Eneco aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Eneco een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan Eneco o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Indien u geen marketingmateriaal wenst te ontvangen, kunt u dat op dezelfde manier aan Eneco kenbaar maken. U kunt zich ook op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderin onze mails.

Melden datalek

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via meldpuntdatalekken@eneco.com. Vermeld in uw e-mail: uw naam, uw telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Zodra wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor meer informatie, zodat wij maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n). Meer informatie.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Eneco o.v.v. ‘privacy’, via ons contactformulier of schriftelijk op Antwoordnummer 5166, 3000 VB Rotterdam.

Wijzigingen

Eneco behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het actuele privacystatement op Eneco.nl.

Rotterdam 1 april 2017