BioWarmte
Installatie
Lage Weide

BioWarmte Installatie (BWI)

Met stadswarmte verwarmen we huizen en kantoren met restwarmte afkomstig van elektriciteitsproductie. Dat is al best duurzaam. Maar dat kan beter. Want de elektriciteit en warmte worden gemaakt met fossiel aardgas. Daar komt CO2 bij vrij. Net als de gemeenten Utrecht en Nieuwegein wil Eneco de CO2-uitstoot verminderen naar uiteindelijk 0 uitstoot.

Biomassa

Er zijn veel soorten biomassa beschikbaar. Bij veel daarvan worden door natuur- en milieuorganisaties vraagtekens gesteld. Terecht: als we wereldwijd plantages aanleggen voor biomassa komen natuur en voedselvoorziening in de verdrukking. Daarom maakt Eneco voor de BioWarmte Installatie in Utrecht alleen gebruik van restromen hout. Dit restmateriaal heeft nu eigenlijk weinig toepassing in ons land. Het is afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.

We gebruiken vooral materiaal dat overblijft na een composteringsproces; de takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren. Al deze materialen zijn niet bruikbaar voor andere doelen, zoals de productie van bijvoorbeeld planken, spaanplaat, compost of chemicaliën. Maar het is wel schoon bij verbranding; dus zonder verfresten en dergelijke: wij gebruiken geen afvalhout met verf –en lijmresten in de BioWarmte Installatie.

De biomassa die wij in Utrecht gaan gebruiken komt van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht. Het doel is om zo veel mogelijk biomassa te gebruik van lokale en regionale bronnen. We maken afspraken met de leveranciers over de herkomst van het materiaal. Daarvoor maken we gebruik van door Nederlandse en Europese overheden erkende kaders en certificeringen. Daarnaast heeft Eneco vrijwillig aanvullende afspraken gemaakt met het Wereld Natuur Fonds. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de biomassa die Eneco gebruikt echt duurzaam is.

Luchtkwaliteit

De BioWarmte Installatie gaat een zeer beperkt effect hebben op de luchtkwaliteit van Utrecht. Dit komt omdat Eneco strenge emissie-eisen heeft aangevraagd voor de milieuvergunning. Deze eisen zijn strenger dan dat de wet voorschrijft. Ook gaan we de samenstelling van de rookgassen scherper in de gaten houden dan de wet van ons eist. Dit alles kunnen we waarmaken door het toepassen van de best beschikbare en bewezen technieken. Deze zorgen voor een schone verbranding van de biomassa, en voor een optimale reiniging van de rookgassen. 

CO2

Eneco heeft onafhankelijke experts gevraagd om te berekenen hoeveel CO2-besparing in Utrecht mogelijk is met duurzame warmte uit biomassa. Daaruit blijkt dat de BWI jaarlijks ~80.000 ton COgaat besparen. De gemeente Utrecht heeft deze getallen laten controleren en is het eens met deze conclusie.

De CO2-besparing wordt mogelijk omdat we minder fossiel aardgas nodig hebben om warmte voor Utrecht en Nieuwegein te produceren. Bij verbranding van fossiel aardgas komt miljoenen jaar oud CO2 in grote hoeveelheden in de atmosfeer terecht. Dat verstoort de CO2-balans. Bij verbranding van biomassa komt ook CO2 vrij, maar deze werd in recente jaren opgenomen uit de lucht. En deze wordt ook weer vlot opgenomen door planten en bomen. Daarom is biomassa wel klimaatneutraal.

De BioWarmte Installatie wordt gebouwd naast de bestaande energiecentrale van Eneco op industrieterrein Lage Weide. Bij de bepaling van de locatie op het terrein is ervoor gekozen om de afstand tot de stadkant zo groot mogelijk te maken. Daardoor ligt de BWI dichter bij de A2. Hierdoor wordt ook de aanvoerroute van de biomassa zo kort mogelijk. De vergunning is verkregen voor een installatie waarin 60MWth aan brandstof omgezet mag worden naar duurzame warmte.

De realisatie van de installatie vindt plaats in twee fasen. De eerste fase wordt momenteel getest en levert duurzame warmte aan onze warmteklanten in Utrecht en Nieuwegein. De bouw van de tweede fase is inmiddels gestart zodat er in 2020 aan maar liefst 45.000 klanten in Utrecht en Nieuwegein duurzame warmte geleverd kan worden.

  • 1
   Thermisch vermogen 60-70 MWth
  • 2
   Productie ~1.600.000 GJ/jaar
  • 3
   Stadswarmte 40% klimaatneutraal
  • 4
   Wereldbol | Eneco
   CO2 besparing (NTA8080) ~80.000 ton/jaar
  • 5
   Thermisch rendement 90% bovenwaarde /
   108% onderwaarde          
  • 6
   Eneco biomassa
   Brandstofhoeveelheid ~170 kiloton/jaar
  • 7
   Brandstofopslag ~5 dagen
  • 8
   Icoon vrachtwagen | Eneco Groep
   Vrachtwagens 30 – 40 per dag

Contact