BioWarmte
Installatie
Lage Weide

30 MW duurzame warmte voor
Utrecht en Nieuwegein

BioWarmte Installatie (BWI)

Met stadswarmte verwarmen we huizen en kantoren met restwarmte afkomstig van elektriciteitsproductie. Dat is al best duurzaam.

Biomassa

Er zijn veel soorten biomassa beschikbaar. Bij veel daarvan worden door natuur- en milieuorganisaties vraagtekens gesteld. Terecht: als we wereldwijd plantages aanleggen voor biomassa komen natuur en voedselvoorziening in de verdrukking. Daarom maakt Eneco voor de BioWarmte Installatie in Utrecht alleen gebruik van restromen hout. Dit restmateriaal heeft nu eigenlijk weinig toepassing in ons land. Het is afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.

We gebruiken vooral materiaal dat overblijft na een composteringsproces; de takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren. Al deze materialen zijn niet bruikbaar voor andere doelen, zoals de productie van bijvoorbeeld planken, spaanplaat, compost of chemicaliën. Maar het is wel schoon bij verbranding; dus zonder verfresten en dergelijke: wij gebruiken geen afvalhout met verf –en lijmresten in de BioWarmte Installatie.

De biomassa die wij in Utrecht gaan gebruiken komt van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht. Het doel is om zo veel mogelijk biomassa te gebruik van lokale en regionale bronnen. We maken afspraken met de leveranciers over de herkomst van het materiaal. Daarvoor maken we gebruik van door Nederlandse en Europese overheden erkende kaders en certificeringen. Daarnaast heeft Eneco vrijwillig aanvullende afspraken gemaakt met het Wereld Natuur Fonds. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de biomassa die Eneco gebruikt echt duurzaam is. Ook Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu Utrecht staan achter de BWI.

Luchtkwaliteit

De BioWarmte Installatie gaat een zeer beperkt effect hebben op de luchtkwaliteit van Utrecht. Dit komt omdat Eneco strenge emissie-eisen heeft aangevraagd voor de milieuvergunning. Deze eisen zijn strenger dan dat de wet voorschrijft. Ook gaan we de samenstelling van de rookgassen scherper in de gaten houden dan de wet van ons eist. Dit alles kunnen we waarmaken door het toepassen van de best beschikbare en bewezen technieken. Deze zorgen voor een schone verbranding van de biomassa, en voor een optimale reiniging van de rookgassen. 

CO2

Eneco heeft onafhankelijke experts gevraagd om te berekenen hoeveel CO2-besparing in Utrecht mogelijk is met duurzame warmte uit biomassa. Daaruit blijkt dat de BWI jaarlijks circa 41.000 ton COgaat besparen. De gemeente Utrecht heeft deze getallen laten controleren en is het eens met deze conclusie.

De CO2-besparing wordt mogelijk omdat we minder fossiel aardgas nodig hebben om warmte voor Utrecht en Nieuwegein te produceren. Bij verbranding van fossiel aardgas komt miljoenen jaar oud CO2 in grote hoeveelheden in de atmosfeer terecht. Dat verstoort de CO2-balans. Bij verbranding van biomassa komt ook CO2 vrij, maar deze werd in recente jaren opgenomen uit de lucht. En deze wordt ook weer vlot opgenomen door planten en bomen. Daarom is biomassa wel klimaatneutraal.

De BioWarmte Installatie gaat vanaf 2017 gebouwd worden op de bestaande Eneco locatie op industrieterrein Lage Weide. Deze is eind 2018 klaar en zal begin 2019 de duurzame warmte leveren aan onze warmteklanten in Utrecht en Nieuwegein.

De vergunning is aangevraagd en beschikt voor een BWI van 60MWth. De realisatie van de BWI vindt echter plaats in twee fasen van ieder 30MWth. De realisatie van fase 2 is op dit moment nog niet gepland. Bij de bepaling van de locatie op het terrein is ervoor gekozen om de afstand tot de stadkant zo groot mogelijk te maken. Daardoor ligt de BWI dichter bij de A2. Hierdoor wordt ook de aanvoerroute van de biomassa zo kort mogelijk.

  • 1
   Thermisch vermogen 30,2 MWth
  • 2
   Productie 761.040 GJ/jaar
  • 3
   Stadswarmte 20% klimaatneutraal
  • 4
   CO2 besparing (NTA8080) 41.000 ton/jaar
  • 5
   Thermisch rendement 88% bovenwaarde /
   107% onderwaarde          
  • 6
   Eneco biomassa
   Brandstofhoeveelheid 85 kiloton/jaar
  • 7
   Brandstofopslag ~10 dagen
  • 8
   Vrachtwagens 15 – 20 per werkdag

Contact