Samen efficiënter met warmte omgaan

Dat is de & van de warmte-alliantie

De handtekeningen zijn gezet! Samen met de provincie, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Warmtebedrijf Rotterdam vormt Eneco voortaan een warmte-alliantie, met de intentie een open transportnet te realiseren. Een verbinding tussen bedrijven met een warmte-overschot en huishoudens of bedrijven die juist energie nodig hebben. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar en werken we samen aan een duurzamer Zuid-Holland.

CO2-uitstoot nog verder omlaag brengen
Een open warmtenet zorgt ervoor dat we restwarmte en duurzaam opgewekte warmte veel efficiënter gebruiken. Restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat nu de lucht in, maar kan in potentie 500.000 huishoudens verwarmen. Zo'n kans mogen we niet laten liggen. Ook de glastuinbouw in onze regio heeft baat bij een betaalbare, betrouwbare en CO2-arme warmtevoorziening.

Kees Jan Rameau - bestuursraad lid

‘Door mee te doen aan deze alliantie versnellen we de energie-transitie en kunnen we in de toekomst nieuwe, duurzamere warmtebronnen aansluiten.’

Kees Jan Rameau, lid raad van bestuur

Klaar voor duurzame energie
De warmte-alliantie werkt toe naar een open transportnet, waarop elke warmte-aanbieder kan leveren. Naast de restwarmte uit de haven maken we in de toekomst bijvoorbeeld gebruik van geothermie, warmte die we uit de aarde halen.

We versnellen de energietransitie
Duurzame energie van iedereen, dat is onze missie. De warmte-alliantie brengt ons dichterbij dit doel. Bestaande initiatieven rond Den Haag en Leiden sluiten we aan op het warmtenet. Zo voorkomen we versnippering. Het hergebruiken van restwarmte en het ontwikkelen van een infrastructuur voor geothermie dringt het gebruik van gas verder terug en versnelt de energietransitie.

Lees meer in het persbericht.