Bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de holding en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de bedrijven daarin:

  • Ontwikkelt de strategie en de langetermijnplanning.
  • Bewaakt het risicoprofiel.
  • Geeft leiding aan de divisie- en stafdirecteuren.
  • Stelt de jaarrekening op.
  • Beoordeelt de ‘key performance indicators’ en de bedrijfsplannen van de divisies en de overige bedrijfsonderdelen.

De RvB wordt benoemd door de raad van commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De raad van bestuur van Eneco Groep bestaat uit vier leden.

Eneco Groep lid RvB - Jeroen de Haas

Mr. J.F. (Jeroen) de Haas (1959)

Eneco Groep lid RvB - Kees-Jan Rameau

Ir. C.J. (Kees Jan) Rameau (1962)

Eneco Groep lid RvB - Guido Dubbeld

Drs. G.A.J. (Guido) Dubbeld (1971)

Eneco Groep lid RvB - Frans van de Noort

F.C.W. (Frans) van de Noort (1965)

CV details raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Eneco Groep N.V. adviseert de raad van bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden onderneming.

De RvC van de Eneco Groep heeft drie commissies ingesteld:

  • Een selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie;
  • Een auditcommissie;
  • Een begeleidingscommissie toekomstig aandeelhouderschap

De remuneratie/selectie-, en benoemingscommissie bestaande uit Mirjam Sijmons (voorzitter), Marike van Lier Lels en Atzo Nicolaï verzorgt de selectie en benoeming van leden van de RvB en adviseert over de beloning van de leden van de RvB.

De auditcommissie ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie met als leden Henk Dijkgraaf (voorzitter), Marco Keim en Rob Zandbergen vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De begeleidingscommissie toekomstig aandeelhouderschap heeft tot doel om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden naar aanleiding van het consultatieproces en de eventuele daarmee samenhangende vervolgstappen. De commissie bestaat uit de volgende leden: Edo van den Assem (voorzitter), Marike van Lier Lels, Rob Zandbergen en Atzo Nicolaï.

Eneco Groep RvC lid - Edo van Assem

Ir. E.H.M. (Edo) van den Assem (1949)

Eneco Groep lid RvC - Henk Dijkgraaf

Ir. H.G. (Henk) Dijkgraaf (1946)

Eneco Groep lid RvC - Mirjam Sijmons

Drs. M. (Mirjam) Sijmons (1960)

Eneco Groep lid RvC - Marike van Lier Lels

Ir. M.E. (Marike) van Lier Lels (1959)

Eneco Groep lid RvC - Marco Keim

Mr. Drs. M.B.A. (Marco) Keim RA (1962)

Eneco Groep lid RvC - Rob Zandbergen

Drs. R. (Rob) Zandbergen (1958)

Eneco Groep lid RvC - Atzo Nicolaï

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï (1960)

CV details raad van commissarissen

Vennootschapssecretariaat

Eneco Groep Vennootschapssecretariaat - Olga Kolenburg

O. (Olga) Kolenburg MCC (1966)

Vennootschapssecretaris / directeur Bestuurlijke Zaken

Eneco Groep Vennootschapssecretariaat - Merel van Delft-van Tiel

Mr. M.E.M. (Merel) van Delft-van Thiel (1976)

Adviseur Bestuurlijke Zaken & Governance / Advocaat

Statuten en convenant

Op deze pagina vind je de integrale tekst van de statuten van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V. Deze statuten dateren van 12 december 2016. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken met aandeelhouders vastgelegd in een aandeelhouderconvenant. De integrale tekst van het convenant, aanvullend op de statuten van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V., tref je integraal op deze pagina.

bijlagen: Convenant en Statuten

Gedragscode Eneco Groep N.V.

Eneco Groep N.V. is een onderneming die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreeft. Het is dan ook belangrijk dat we bewust omgaan met de regels, normen en waarden. De Gedragscode en onderliggende interne richtlijnen bieden ons daarbij houvast.

Overige downloads

Remuneratierapport
Reglement raad van commissarissen
Rooster van Aftreden RvC Eneco Groep NV
Profiel raad van commissarissen Eneco Groep NV

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het vennootschapssecretariaat, tel. + 31 (0)88 - 895 0032.